Vol.20, No.2, 2020, str. 149157
UDK

PONAŠANJE RAVNOMERNO OPTEREĆENIH PLOČA SA PRENOSOM OPTEREĆENJA U DVA PRAVCA, KOJE SU IZRAĐENE OD VLAKNASTO OJAČANOG BETONA VISOKE ČVRSTOĆE ARMIRANOG GFRP ŠTAPOVIMA

Abdullah Sinan Ahmed1, Hassan Falah Hassan2, Mutaz Kadhim Medhlom2

1) Al-Mansour University College, Civil Engineering Department, Baghdad, IRAQ

2) Al-Mustansiriyah University, Faculty of Engineering, Civil Engineering Department, Baghdad, IRAQ

email: hassanfala@gmail.com, hassanfalah@uomustansiriyah.edu.iq

 

Izvod

Istražena je zamena armaturnih štapova, konvencionalnih čelično ojačanih, sa štapovima od polimera ojačanih staklenim vlaknima (GFRP), kako bi se rešio problem korozije čelične armature, koja često izaziva lom u betonskim konstrukcijama, posebno u teškim uslovima sredine. Međutim, manji modul elastičnosti kod GFRP štapova kao i njihove karakteristike bez pojave tečenja, rezultuje u pojavi velikog ugiba i u širim prslinama unutar GFRP ojačanih betonskih elemenata. Stoga, javlja se potreba za odgovarajućom filozofijom u projektovanju i u postupcima, kojima se može postići pouzdanija procena ponašanja konstrukcije. Izvedena je procena ponašanja prosto oslonjenih betonskih ploča, ojačanih GFRP štapovima, podvrgnutih ravnomernom opterećenju. Ploče su dimenzija 800×450×50 ili 70 mm, sa različitim udelom ojačanja i čeličnih vlakana. U radu se istražuje granično stanje pri savijanju i smicanju ploče, kao i ponašanje sa početnom prslinom, razvojem prsline, graničnom širinom prsline, ugibom, tipom loma, i pri graničnim opterećenjima. Predstavljeni rezultati su od značaja za razvoj preporuka za projektovanje polimer-vlaknasto ojačanih betonskih konstrukcija. Izvedena je analiza trodimenzionalnim konačnim elementima primenom softvera ANSYS®, radi provere svih eksperimentalnih ploča.  

Ključne reči: štap od polimera ojačan staklenim vlaknima (GFRP), beton visoke čvrstoće, vlaknasti beton, ploča sa prenosom opterećenja u dva pravca, uniformna raspodela opterećenja, ANSYS® 

rad u celosti (1,32 MB)