Vol.20, No.2, 2020, str. 123129
UDK

IZRADA I INTEGRITET REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJA AMONIJAKA

L. Jeremić1, B. Đorđević1, I. Šapić2, S.A. Sedmak1, N. Milovanović1

1) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Serbia

email: laki991@hotmail.com

2) Tankmont, Ustanička 128b, Belgrade, Serbia

 

Izvod

Izrada rezervoara za skladištenje amonijaka predstavlja vrlo zahtevan i odgovaran posao. U ovom radu je prikazana metodologija izrade dva rezervoara za skladištenje amonijaka u Rusiji i koraci koji su pratili samu izradu. Osnovni materijal rezervoara je P355NL2. Neophodno je bilo praćenje uputstava i zahteva standarda iz EN 14620, koji je diktirao sve prethodno pomenute korake, pa je i sam standard predstavljen u radu. Detaljan prikaz tehnologije zavarivanja dva čelična omotača je takođe dat u radu. Integritet ovih rezervoara je neophodno proveriti pre neposrednog puštanja u eksploataciju. Rezultati ispitivanja zavarenih spojeva NDT metodama i odgovarajuća ispitivanja samih rezervoara pružili su uvid u kvalitet izvedenih radova i pokazali su da su tehnologije zavarivanja ispunile sve zahteve sa aspekta čvrstoće, a samim tim i integriteta rezervoara, koji je zadovoljavajući.

Ključne reči: rezervoar za amonijak, P355NL2, zavarivanje, EN 14620, integritet konstrukcije  

rad u celosti (731 kB)