Vol.20, No.2, 2020, str. 103–112
UDK

SPREGNUTE KONSTRUKCIJE OD BETONA I ČELIČNIH CEVI ISPUNJENIH BETONOM (CFST)

Kareem Mohammed Alnebhan, Muhaned A. Shallal

University of Al-Qadisiyah, Baghdad, IRAQ

email: kmj72j@gmail.com

 

Izvod

U radu je proučeno ponašanje spojeva rešetkastih nosača od čeličnih cevi ispunjenih betonom (CFST) i betonskih podnih ploča. Razmotreni su: ugib, kapacitet opterećenja, tip loma i smicanje betonske ploče i čelične cevi. Ispitano je osam slučajeva sa koncentrisanim opterećenjem u sredini nosača, od kojih su dva bez betonske ploče. Parametri ispitivanja su: pritisna čvrstoća (fcu) betonske ploče; pritisna čvrstoća (fcu) čelične cevi ispunjene betonom u donjem pojasu; uticaj betonske ploče; uticaj i položaj cevi ispunjene betonom; rastojanje između moždanika spregnutog smičućeg spoja i profila donjeg pojasa. Eksperimentalni rezultati pokazuju da su uticaji: betonska ploča, čelični element donjeg pojasa i čvrstoća betona za punjenje donjeg pojasa - od značaja za: kapacitet opterećenja, pojavu prslina u betonskoj ploči, ugib i smicanje. Razmak moždanika ima mali uticaj na kapacitet opterećenja i ugib, ali ima veliki uticaj na smicanje. Položaj cevi ispunjene betonom ima veliki uticaj na kapacitet opterećenja i tip loma.

Ključne reči: čelična cev ispunjena betonom, rešetkasti nosači, betonska podna ploča, moždanici za spregnuti smičući spoj, rešetka tipa Warren, beton-čelik spregnuta konstrukcija

rad u celosti (1,06 MB)