Vol.20, No.1, 2020, str. 3744
UDK

LOKALIZACIJA OŠTEĆENJA U ČELIČNIM NOSAČIMA NA BAZI MODALNOG PARAMETRA

M.C.S. Yasasvi, V. Poornima, V. Bhaskara Rao, V. Lute

Department of Civil Engineering, Gayatri Vidya Parishad College of Engineering(A), Visakhapatnam, Andhra Pradesh, INDIA

email: lutevenkat@gmail.com

 

Izvod

Praćenje stanja konstrukcije (Structural Health Monitoring - SHM) je metoda za procenu stanja konstrukcije tokom radnog veka. Oštećenja u konstrukciji menjaju njene geometrijske karakteristike, što utiče na modalne parametre, a ovi parametri su potrebni u detekciji oštećenja. U radu se razmatraju: tri čelična nosača, nosač I profila, nosač C profila sa graničnim uslovima konzole i sa uklještenjem na oba kraja. Oštećenja se simuliraju redukovanjem krutosti elementa i takva oštećenja se formiraju na različitim mestima nosača, sa rezultujućim pojedinačnim i višestrukim oštećenjima. Primenom softvera ANSYS na bazi analize konačnim elementima (FE) u metodi detekcije oštećenja, utvrđeni su modalni parametri tipa frekvencije i modalnog oblika kod prvih pet modova. Za identifikaciju i lokalizaciju oštećenja, prihvaćena je metoda na bazi frekvencije sa primenom kvadratura modalnih oblika (MSCS), tj. indeks oštećenja formulisan preko modalnih oblika. MSCS pristup se pokazao dobrim u identifikaciji višestrukih oštećenja konstrukcije. Dobijeni rezultati pojašnjavaju optimalni broj modova, koje treba razmatrati pri efikasnom otkrivanju višestrukih oštećenja u simetričnom ili nesimetričnom preseku.

Ključne reči: čelični nosači, višestruko oštećenje, detekcija oštećenja, lokalizacija oštećenja, kvadrature modalnih oblika

rad u celosti (972 kB)