Vol.20, No.1, 2020, str. 82–86
UDK  x

UTICAJ OŠTEĆENJA NA NOSIVOST I INTEGRITET CEVOVODA HIDROELEKTRANE ‘PIROT’

Bojan Medjo1, Miodrag Arsić2, Mladen Mladenović2, Zoran Savić2, Vencislav Grabulov2, Zoran Radosavljević3, Marko Rakin1

1)University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia, bmedjo@tmf.bg.ac.rs

2)Institute for Materials Testing (IMS), Belgrade, Serbia

3)Euro-Mont-Ing, Belgrade, Serbia

Izvod

Tema ovog rada je procena integriteta deonice cevovoda u hidroelektrani Pirot. Veličina oštećenja oblika prsline, najveća dubina, određena je na osnovu rezultata ispitivanja bez razaranja - najveća dubina je usvojena kao početna vrednost pri proceni nosivosti. Takođe, dimenzije prsline (dužina i dubina) su varirane. Granične vrednosti pritiska su određene primenom 3D i 2D modela cevi sa uzdužnim prslinama na spoljašnjoj površini. Takođe, ispitan je uticaj zatezanja na nosivost cevi sa obimnim prslinama. Integritet cevovoda sa oba tipa prslina (uzdužnim i obimnim) je ocenjen primenom FAD dijagrama.

Ključne reči: cevovod, ocena integriteta, metoda konačnih elemenata, FAD dijagram

rad u celosti (592 KB)