Vol.20, No.1, 2020, str. 77–81
UDK  x

UTICAJ UNOSA TOPLOTE NA PONAŠANJE PRI LOMU NAVARENOG METALA ŠAVA U ČELICIMA ZA ŠINE

Olivera Popović1, Radica Prokić-Cvetković1, Ljubica Radović2, Zijah Burzić2, Dušan Arsić3

1)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia, opopovic@mas.bg.ac.rs

2)Military Technical Institute, Belgrade, Serbia

3)University of Kragujevac, Faculty of Engineering, Kragujevac, Serbia

Izvod

Urađeno je navarivanje čelika za šine uz pomoć samozaštitne žice sa različitim unosima toplote, i posmatran je njihov uticaj na ukupnu udarnu energiju i njene komponente, kao i na brzinu rasta prsline i mehanizam loma. Pokazano je da žilavost opada sa povećanjem unosa toplote, ali i da ove razlike nisu toliko izražene u slučaju smanjenja temperature. Povećanje unosa toplote dovelo je do povećanog udela transgranularnog krtog loma, što je u potpunosti u skladu sa dobijenim vrednostima energije. Utvrđeno je da je zamorni vek produžen sa povećanjem unete količine toplote, dok je otpornost prema rastu prsline smanjena u oblasti od poslednjeg sloja prema ZUT, za sve vrednosti unosa toplote. Na osnovu dobijenih rezultata je definisana optimalna količina toplote za konkretni postupak zavarivanja.

Ključne reči: unos toplote, lom , žilavost, parametri rasta prsline

rad u celosti (570 KB)