Vol.20, No.1, 202, str. 69–76
UDK  x

ANALIZA OTKAZA KOMPOZITNE KONSTRUKCIJE RAMA BICIKLA U ZAVISNOSTI OD VARIJANTE SLAGANJA SLOJEVA LAMINATA

Uroš Sandić1, Radoljub Tomić2, Aleksandar Grbović1, Aleksandar Sedmak1

1)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Serbia, asedmak@mas.bg.ac.rs

2)Faculty of Maritime Academic Studies, Belgrade, Serbia

Izvod

Bez obzira kojoj vrsti bicikla pripadaju (u skladu sa potrebama koje treba da zadovolje), delovi na njima su gotovo istovetni. Najkompleksniji deo za izradu i optimizaciju jeste ram bicikla koji može da bude napravljen od čelika, aluminijama, titanijuma ili kompozitnog materijala. Svi delovi koji se nalaze na biciklu su prilagođeni ramu. Prilikom izbora geometrije rama, treba voditi računa o dimenzijama i uglovima. Njih proizvođači predstavljaju u obliku tabela sa skicom samog rama. Proces proračuna i identifikacije naponsko-deformacijske slike pruža jedinstven uvid u ponašanje kompozitnih konstrukcija. Ovaj rad predstavlja rezultate strukturalne analize kompozitnog rama bicikla sa jasno definisanim orijentacijama vlakana na nivou kompleksne geometrije. Naglasak je stavljen na utvrđivanje kritičnih zona na ramu prilikom pedaliranja i prelaska preko rupa na putu. Za modeliranje i numeričku analizu korišćen je savremeni softverski paket ANSYS (modul koji se bavi kompozitima: ANSYS Composite PrepPost).

Ključne reči: ram bicikla, kompozitni materijali, orijentacija vlakana, kriterijum loma

rad u celosti (1174 KB)