Vol.20, No.1, 2020, str. 63–67
UDK  x

EVOLUCIJA MIKROSTRUKTURE ČELIKA AISI 316 TOKOM ZAVARIVANJA TRENJEM

F. Arzour1, M. Hadj Meliani1, A. Jabbar Hassan2, T. Boukharouba2

1)LPTPM, Hassiba Ben Bouali University of Chlef, Chlef, Algeria, m.hadjmeliani@univ-chlef.dz

2)Laboratoire de Mécanique Avancée ‘LMA’, University of Science and Tech. of Houari Boumediene, Algiers, Algeria

Izvod

Evolucija mehaničkih osobina čelika AISI 316 tokom zavarivanja direktnim trenjem u suštini zavisi od prostiranja toplote. Generisanje ovog toka zavisi od dva parametra – brzine rotacije i pritiska od trenja. Ovde je po prvi put prikazana optimizacija parametara i uslova zavarivanja kako bi se dobile mikrostrukture približne osnovnom materijalu. Ova optimizacija je urađena za jedan parametar; temperatura treba da je ispod linije fazne transformacije, 926 °C za AISI 316 /1, 2/. Rezultati su pokazali se mikrostruktura zavarenog spoja formira u poslednja tri koraka postupka zavarivanja. U prvom koraku faze trenja, pritisak od trenja prouzrokuje hladnu deformaciju i stvara prvu zonu plastične deformacije (MDZ_1). U drugom koraku faze trenja, MZD_1 omekšava usled difuzije toplote, pod dejstvom pritiska. Zona termomehaničkog uticaja (TMAZ) nastaje tokom poslednjeg koraka faze trenja. Pritisak kovanja koji deluje tokom trećeg koraka definiše mikrostrukturu zavarenog spoja; TMAZ prelazi u drugu zonu plastične deformacije (MDZ_2). Osim toga, unutar MDZ_2 pritisak kovanja stvara tvrdo ekscentrično jezgro oko centra šava, duž ose rotacije. Mikrotvrdoća MDZ_2 je veća od TMAZ, a manja od MDZ_1. Analize posle zavarivanja su obuhvatile merenje mikrotvrdoće, skening elektronska mikroskopija i ispitivanja zatezanjem. Ova ispitivanja potvrđuju značajan uticaj toplotnog fluksa na mikrostrukturu zavarenog spoja tokom postupka zavarivanja.

Ključne reči: austenitni nerđajući čelik, prostiranje toplote, mikrostruktura, faze zavarivanja

rad u celosti (461 KB)