Vol.19, No.3, 2019, str. 231–236
UDK  669.75.018

UTICAJ VELIČINE ČESTICE OJAČANJA NA PRITISNU ČVRSTOĆU I UDARNU ŽILAVOST LM29-B4C KOMPOZITNE LEGURE

G. Pathalinga Prasad1,2, H.C. Chittappa2, M. Nagaral3, V. Auradi4

1)Department of Mechanical Engineering, AMC College of Engineering, Bangalore, Karnataka, India

2)Department of Mech. Eng., UVCE, Bangalore, India

3)Aircraft Research and Design Centre, Hindustan Aeronautics Limited, Bangalore, Karnataka, India, madev.nagaral@gmail.com

4)Department of Mechanical Engineering, Siddaganga Institute of Technology, Tumkur, Karnataka, India

Izvod

U radu su predstavljena istraživanja o uticaju ojačavajućih čestica B4C od 40 i 90 mikrona na pritisnu i udarnu čvrstoću legure LM29. Mikro B4C čestice od 40 i 90 mikrona su primenjene za ojačavanje matrice legure Al. Kompoziti su pripremljeni korišćenjem metode tečnog rastopa u fazama 3, 6 i 9 tež. % u leguri LM29. Uzorci su ispitivani karakterizacijom mikrostrukture primenom skening elektronskog mikroskopa i disperznog spektroskopa. Mehaničke osobine kao što su tvrdoća, ponašanje pod pritiskom i udarna čvrstoća su određene prema standardu ASTM. Skening elektronski mikro foto snimci otkrivaju uniformnu raspodelu čestica B4C u leguri LM29 što je potvrđeno i EDS analizom. Pritisna i udarna čvrstoća matrične osnove legure LM29 su poboljšane dodatkom ojačanja B4C, a posebno u slučaju ojačavanja česticama kompozita od 40 mikrona.

Ključne reči: legura LM29, mikro B4C, mešanje rastopa, mikrostruktura, čvrstoća, žilavost

rad u celosti (1289 KB)