Vol.19, No.3, 2019, str. 225–229
UDK  629.3-592

ISTRAŽIVANJE RASPODELE SILA KOČENJA U PUTNIČKOM AUTOMOBILU

Lahouari Boukhris, Mostefa Bouchetara

Faculty of Mechanical Engineering, University of Sciences and Technology of Oran, Mohamed Boudiaf, Oran, Algeria lahouari.boukhris@univ-usto.dz

Izvod

Nagli rast saobraćajne flote i razvoj putne mreže sa gustim saobraćajem prati drastičan porast broja nesreća, uprkos pratećim bezbednosnim faktorima. Sistem kočenja u velikoj meri doprinosi poboljšanju aktivne bezbednosti i treba da ga karakterišu efikasnost, raširenost, pouzdanost i bezbednost. Radi postizanja ovih kriterijuma, neophodna je studija o raspodeli sila kočenja u fazi projektovanja kočionog sistema, bez obzira na uslove rada i stanja puteva.

Ključne reči: raspodela sila kočenja, dijagram raspodele, koeficijent trenja

rad u celosti (402 KB)