Vol.19, No.3, 2019, str. 211–223
UDK  66.018:539.3

TERMOMEHANIČKA ANALIZA NAPONA DEBELOZIDNOG CILINDRA SA UNUTRAŠNJIM SLOJEM OD FUNKCIONALNOG KOMPOZITA

Parth Dinesh Mehta1, Lubhani Mishra2, Manoj Sahni1

1)Department of Mathematics, School of Technology, Pandit Deendayal Petroleum University, Gandhinagar, Gujarat, India mehtaparths@gmail.com, manojsahani117@gmail.com

2)Department of Chemical Engineering, School of Technology, Pandit Deendayal Petroleum University, Gandhinagar, Gujarat, India

Izvod

U radu smo izveli analizu konačnim elementima debelozidnog cilindra sa sendvič strukturom, gde je unutrašnji sloj od funkcionalnog kompozita (FGM), a spoljni sloj je od kompozitnog materijala. Razmatran je uticaj unutrašnjeg i spoljašnjeg pritiska, kao i uticaj toplote na ponašanje sendvič cilindra. Pretpostavljene su eksponencijalne osobine FGM materijala od unutrašnjeg ka spoljnom poluprečniku. Modul elastičnosti opada od unutrašnjeg ka spoljnom poluprečniku u FGM, a toplotna provodnost i koeficijent termičkog širenja rastu od unutrašnjeg ka spoljnom poluprečniku. Predstavljeni su i diskutovani rezultati radijalnih i tangencijalnih napona, kao i pomeranja u sendvič cilindru, sa različitim ojačanjem tipa SiCp u Al matrici. Analizirani su uticaji mehaničkih i termomehaničkih napona na sendvič strukturu debelozidnog cilindra.

Ključne reči: functionally kompozitni materijal (FGM), debelozidni ciilndar, napon-deformacija, modul elastičnosti, provođenje toplote, toplotno širenje

rad u celosti (2273 KB)