Vol.19, No.3, 2019, str. 167174
UDK

ANALIZA PUZANJA U KOMPOZITNOM DISKU U PRISUSTVU TEMPERATURSKIH GRADIJENATA 

Vandana Gupta

Department of Mathematics, Dashmesh Khalsa College, Zirakpur (Mohali), Punjab, INDIA

email: vaggarwal2584@gmail.com

 

Izvod

U radu je prikazano ispitivanje ponašanja puzanja izotropnog/anizotropnog FGM diska konstantne debljine, napravljenog od kompozita sa matricom na bazi legure aluminijuma, sa česticama silicijum karbida, u prisustvu temperaturskih gradijenata u radijalnom pravcu. Temperaturski gradijent kojem je disk izložen je rezultat procesa loma, prema proračunu primenom metode konačnih elemenata. Ponašanje u uslovima stabilnog puzanja diska je analizirano primenom Šerbijevog konstitutivnog modela. Ponašanje pri puzanju rotirajućeg diska je izraženo preko praga napona sa eksponentom napona od 8. Parametri puzanja koji karakterišu razlike u naponima tečenja su dobijeni na osnovu eksperimentalnih rezultata dostupnih u literaturi. Ovi rezultati ukazuju na uticaj temperaturskog gradijenta na raspodelu napona i deformacija u izotropnom/anizotropnom rotirajućem FGM disku. Zaključuje se da je za projektovanje diska od funkcionalnog kompozita (FGM) potrebno obratiti pažnju na temperaturski gradijent, a u tim uslovima su ravnomerno puzanje i otpornost materijala značajno manji u odnosu na uslove bez temperaturskog gradijenta kod izotropnog/anizotropnog diska.

Ključne reči: modeliranje, kompoziti, puzanje, temperaturski gradijent

rad u celosti (454 KB)