Vol.19, No.3, 2019, str. 251–254
UDK  624.072.21.04

UTICAJ OBLIKA UKLEŠTENJA TANKOZIDIH KONZOLA OBLIKA U I Z PROFILA NA VELIČINU EKVIVALENTNOG NAPONA I DEFORMACIJE

Đorđe Đurđević1, Nina Anđelić2, Vesna Milošević-Mitić2, Taško Maneski3, Marko Rakin4, Andrijana Đurđević1

1)Tehnikum Taurunum - College of Applied Engineering Studies, Belgrade, Serbia, djdjurdjevic@tehnikum.edu.rs

2)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Eng., Belgrade, Serbia

3)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

4)University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia

Izvod

Cilj ovog rada jeste da prikaže analitičko i numeričko određivanje ekvivalentnog napona i deformacije kod U i Z tankozidih konzola otvorenog poprečnog preseka, opterećenih na uvijanje. U radu se mogu izdvojiti dve celine. U prvom delu su analitičkim putem dobijeni ekvivalentni napon i deformacija za model sa ukleštenjem po celom preseku, a u drugom delu je primenjena metoda konačnih elemenata za četiri različita modela ukleštenja i dobijeni rezultati su upoređeni sa analitičkim proračunom.

Ključne reči: tankozidi nosači, ekvivalentni napon, konačni element, deformacija

rad u celosti (639 KB)