Vol.19, No.3, 2019, str. 243–250
UDK  621.791:621.22

REPARACIJA PRSLINA OTKRIVENIH NA LIVENIM KOMPONENTAMA VERTIKALNE KAPLAN TURBINE ROTORA

Miodrag Arsić1, Srđan Bošnjak2, Simon Sedmak3, Brane Vistać1, Zoran Savić1

1)Institute for Materials Testing, Belgrade, Serbia, miodrag.arsic@institutims.rs

2)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

3)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

Izvod

Tokom revitalizacije hidroelektričnog generatora A4 u hidroelektrani 'Đerdap 1', izvršeno je ispitivanje bez razaranja svih delova. Prsline su otkrivene u livenim delovima rotora, u okolini prirubnice prema vratilu turbine. Njihove dužine su iznosile od 10 do 500 mm (utvrđene ispitivanjem magnetnim česticama), a dubine su bile od 60 do 100 mm (određene ultrazvučnom metodom). Rotor generatora je od livenog čelika 25L, u skladu sa standardom 977-75.

Tehnologija reparacije zavarivanjem/navarivanjem oblasti u kojima su otkrivene prsline u livenom delu rotora generatora treba da uzme u obzir veliki broj detalja, usled konstrukcijskog rešenja i funkcije rotora pri eksploataciji. Takođe je bilo neophodno obezbediti veoma pažljivo izvođenje svih aktivnosti kako bi se osigurao bezbedan i kontinuiran rad sistema rotora. Previdi, potcenjivanje ili pogrešna predstava o veoma bitnim detaljima je moglo da rezultira u ozbiljnim problemima tokom rada sistema rotora generatora. Usled specifičnosti metode reparacije, u radu su prikazane pripremne aktivnosti za ovu proceduru, pored uobičajenih aktivnosti za tehnologije zavarivanja/navarivanja.

Naročito je bitno spomenuti jako veliku novčanu uštedu, s obzirom da bi proizvodnja novog rotora koštala 4 miliona EUR (masa generatora je preko 300 tona), ne računajući vreme potrebno za proizvodnju (6-12 meseci), koje je direktno vezano za količinu energije koju bi hidroelektrični generator proizveo u tom periodu. Ova metodologija reparaturnog zavarivanja je takođe primenljiva na reparaciju drugih komponenata i konstrukcija u turbinama i hidromehaničkoj opremi, koje trpe različite mehanizme oštećenja u eksploataciji.

Ključne reči: hidroelektrični generator, sistem rotora generatora, prslina, tehnologija reparacije

rad u celosti (688 KB)