Vol.19, No.3, 2019, str. 237–242
UDK  616.728.2-77

PROCENA INTEGRITETA Ti-6Al-4V ELI IMPLANTA ZA TOTALNU ZAMENU ZGLOBA KUKA KORIŠĆENJEM POSTUPKA REVERZNOG INŽENJERINGA

Tamara Mijatović1, Aleksa Milovanović1, Aleksandar Sedmak2, Ljubica Milović3, Katarina Čolić1

1)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia amilovanovic@mas.bg.ac.rs

2)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

3)University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia

Izvod

Implanti za totalnu zamenu zgloba kuka se koriste kao veštačka zamena za disfunkcionalni kuk, kako bi se održalo kretanje zgloba. Za upotrebu implanta, najvažniji faktori su odabrani materijal i dizajn implanta. Odabrani implant je dobijen metodom preciznog livenja od legure Ti6Al4V ELI (ELI-niska koncentracija intersticijskih atoma). Kako bi se dobio geometrijski model odabranog implanta koristi se 3D skener i učitan oblak tačaka, koji je zatim poslužio za reverzni inženjering do CAD modela. Debljina vrata implanta utiče na maksimalni ugao kretanja kao i na integritet konstrukcije. Manje debljine vrata omogućavaju veći ugao kretanja implanta, ali nepovoljno utiču na integritet konstrukcije. 3D skenirani implant ima debljinu vrata 14,6 mm, a podaci iz literature sugerišu da je najbolje kretanje implanta kada je debljina vrata 9 mm. Kako bi se izvršio redizajn skenirane proteze, napravljeno je pet različitih modela sa debljinama vrata između 9 i 14,6 mm. Dobijeni rezultati pokazuju kako promena u debljini vrata proteze utiče na raspodelu napona u kritičnoj oblasti implanta.

Ključne reči: implant za totalnu zamenu zgloba kuka, metoda konačnih elemenata (FEM), Ti-6Al-4V ELI legura, reverzno inženjerstvo, 3D skener 'Geomagic Capture'

rad u celosti (1352 KB)