Vol.19, No.2, 2019, str. 121–124
UDK  620.169.1:539.42

PROCENA VEKA KONSTRUKCIJE SA ASPEKTA MEHANIKE LOMA

Tamara Mijatović1, Mersida Manjgo2, Meri Burzić1, Katarina Čolić1, Zijah Burzić3, Tomaž Vuherer4

1)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Serbia

2)University ‘Džemal Bijedić’ Mostar, Faculty of Mechanical Engineering, Mostar, Bosnia and Herzegovina Mersida.Manjgo@unmo.ba

3)Military Technical Institute, Belgrade, Serbia

4)University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Maribor, Slovenia

Izvod

Sve veća raznolikost delovanja i sve više različitih materijala kao i različiti uslovi rada dovode do različitih konstruktivnih rešenja. Projektovanje konstrukcije je priprema konstrukcije koja će predviđene eksploatacione uslove ispuniti efikasno, ekonomično i sigurno, odnosno, da u toku eksploatacije ne dođe do oštećenja, usled čega bi konstrukcija izgubila funkcionalnost. Međutim u praksi se javljaju lomovi koji mogu nastati u toku izrade, montaže, eksploatacije. Pojava loma može biti uzrokovana preopterećenjem, kao statički lom, ili nastanak prsline uzrokovan dinamičkim opterećenjem, usled zamora. Pri proračunu statičke izdržljivosti konstrukcije u obzir se uzimaju normalni i tangencijalni naponi, dok se pri proračunu dinamičke izdržljivosti definiše otpornost konstrukcije na stvaranje prsline i njeno širenje pod dejstvom dinamičkog opterećenja. Cilj rada je da se prikažu mogućnosti primene mehanike loma na procenu integriteta konstrukcije. U tom cilju su objašnjeni osnovni koncepti linearno elastične mehanike loma.

Ključne reči: polipropilen (PP), J integral , kritično otvaranje vrha prsline (CTOD)

rad u celosti (376 KB)