Vol.19, No.2, 2019, str. 95–101
UDK 66.017/.018:539.3

ANALIZA ČVRSTOĆE ROTIRAJUĆEG DISKA OD FUNKCIONALNOG KOMPOZITNOG MATERIJALA PROMENLJIVE GUSTINE I TEMPERATURE

Parth Dinesh Mehta1, Manoj Sahni1, Pankaj Thakur2

1)Department of Mathematics, School of Technology, Pandit Deendayal Petroleum University, Gandhinagar, Gujarat, India, mehtaparths@gmail.com, manojsahani117@gmail.com

2)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia pankajdr1979@gmail.com

Izvod

U radu je analiziran rotirajući disk od funkcionalnog kompozitnog materijala, sa osobinama materijala kao što su modul elastičnosti, koeficijent toplotnog širenja i gustina, koje se menjaju u radijalnom pravcu. Razmatrane osobine materijala se menjaju eksponencijalno. Promena temperature u radijalnom pravcu se menja linearno i sa kvadratom. Rešenje je dobijeno u zatvorenom obliku. Grafički prikaz i diskusija numeričkog modela su urađeni za dva profila temperature, a rezultati su upoređeni sa ranije ustanovljenim rezultatima. Pokazuje se da je disk sa kvadratnim profilom temperature povoljniji od diska kod kojeg se temperatura menja linearno.

Ključne reči: funkcionalni kompozitni materijali (FGM), napon, pomeranje, temperatura, gustina, modul elastičnosti

rad u celosti (930 kB)