Vol.19, No.2, 2019, str. 143–147
UDK  666.94.017

MERENJE POLJA DEFORMACIJA U STAKLENOM JONOMERNOM CEMENTU

Aleksandra Mitrović1, Nenad Mitrović2, Ivan Tanasić3, Miloš Milošević4, Dušan Antonović1

1)University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia, aleksandramitrovic1926@gmail.com

2)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

3)University of Belgrade, Faculty of Dental Medicine, Belgrade, Serbia

4)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

Izvod

Značajan razvoj glas-jonomer cementa (SJC) je doveo do ozbiljnih promena u praksi indirektne dentalne restauracije lepljenjem, ograničavajući primenu cink-fosfatnih i cink-polikarboksilatnih cementa na svega nekoliko indikacija. SJC su danas jedan od glavnih materijala za cementaciju keramike, vlaknima ojačanih kompozita i prevlaka. SJC poseduju jedinstvene osobine poput hemijske adhezije za zub i osnovne metale, malog koeficijenta toplotnog širenja, sličnog kao kod dentina, i minimalnog mikro-curenja na vezi zub-gleđ, usled malog skupljanja. Deformacija skupljanja je identifikovana kao uzrok mehanizma gubitka kontakta i kohezivnog loma unutar materijala. Cilj ovog rada je merenje polja deformacija i pomeranja u uobičajenim SJC (Riva Luting, SDI, Australija), vezanim za različite prečnike cementa, primenom 3D Digitalne Korelacije Slika (DIC). Eksperiment je urađen na uzorcima debljine 1 mm u kombinaciji sa prečnikom od 4 mm (Grupa I) i 3 mm (Grupa II). Polje deformacija je izmereno primenom 3D optičkog sistema ARAMIS 2M (GOM, Braunšvajg, Nemačka). Ovo istraživanje daje korisne podatke o ponašanju pri deformaciji, koje predstavlja jedan od faktora otkaza u SJC, Riva Luting. Uočene su primetne razlike između Grupe I i Grupe II.

Ključne reči: glas-jonomer cement, Riva Luting, polje deformacija, pomeranje, lom, 3D Digitalna Korelacija Slika

rad u celosti (649 KB)