Vol.19, No.2, 2019, str. 139–142
UDK  624.191.94

VENTILACIJA I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA SAOBRAĆAJNOG PUTNOG TUNELA

Miljan Stašević1, Mirko Maksimović2, Ivana Vasović3, Katarina Maksimović4, Milenko Stašević5

1)NSZ Zrenjanin, Serbia, stasevicmiljan23@gmail.com

2)PUC Waterworks and Sewerage, Belgrade, Serbia, maksimovic.mirko@gmail.com

3)Lola Institute Belgrade, Serbia

4)City Administration of the City of Belgrade, Serbia

5)High Technical School in Zrenjanin, Serbia

Izvod

Pažnja u radu usmerena je na rad ventilacionog sistema u putnom saobraćajnom tunelu u slučaju požara. U radu je dat prikaz naše inovativne usluge, a to je projektovanje ventilacije i protivpožarne zaštite putnog saobraćajnog tunela. Pri projektovanju ventilacije tunela definiše se snaga požara za koji ventilacioni sistem mora da bude projektovan da obezbedi bezbednu evakuaciju putnika u slučaju požara u tunelskoj cevi. Jedan od primarnih zahteva kod ventilacionog sistema je da bude sposoban da obezbedi potrebnu – kritičnu brzinu strujanja vazduha od ventilatora za sprečavanje prodora dima duž zone evakuacije putnika. Za tu svrhu razvijen je odgovarajući softver kojim se za datu geometriju tunelske cevi i dispozicije ventilatora u tunelskoj cevi obezbeđuju potrebni uslovi i zahtevi rada ventilacionog sistema. U radu su date numeričke simulacije požara, odnosno, potrebna kritična brzina strujanja vazduha u zavisnosti od snage požara, kao i izlazni rezultati razvijenog softverskog paketa za tu svrhu, koji se koristi prilikom realizacije konkretnih projekata.

Ključne reči: putni saobraćajni tunel, ventilacija, požar, odimljavanje, numeričke simulacije, 'in-house' softver

rad u celosti (369 KB)