Vol.19, No.1, 2019, str. 23–28
UDK 615.46:616.314

NUMERIČKA ANALIZA GEOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA FIKSACIONIH PLOČICA DONJE VILICE IZRAĐENIH OD HIDROKSIAPATITNIH STRUKTURA

Milovan Paunić1, Igor Balać2, Aleksandar Sedmak2, Katarina Čolić2

1)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mech. Eng., Belgrade, Serbia

2)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Eng., Belgrade, Serbia ibalac@mas.bg.ac.rs

Izvod

Reparacija defekata kostiju može se veoma uspešno obaviti biomaterijalima na bazi sintetskog hidroksiapatita (HAP). Hidroksiapatit je pored kolagena osnovna struktura koštanog tkiva te se sa razlogom mogla očekivati odlična biokompatibilnost. Predstavljena je analiza osobina HAP, njegova biokompatibilnost kao i unapređenje osobina zahvaljujući ojačavanju biokompatibilnim polimerima. To podrazumeva upotrebu bioresorbilnog poli-l-laktida (PLLA) i bioresorbilnog HAP kako bi se dobio jedinstveni visokoporozni kompozit HAP/PLLA sa mehaničkim osobinama veoma sličnim kostima.

Primenom metode konačnih elemenata, analizirane su naponske karakteristike različitih oblika fiksacionih pločica donje vilice. U pitanju je nekoliko postojećih modela ali i predlozi novog dizajna. Model vilice napravljen je uvođenjem nekoliko aproksimacija. Dejstvo okluzionih sila aproksimirano je opterećenjem viličnog mišića od 150 N.

Analiza pokazuje da najbolje karakteristike imaju fiksacione pločice velikih površina, ali je zbog problema povezivanja u sistemu kost-implant (prirodno neravno), odabran dizajn pločica minimalne površine sa dva reda zavrtnjeva.

Ključne reči: hidroksiapatit, metoda konačnih elemenata, fiksacione pločice, polilaktid (PLLA), numerička analiza, mandibula

rad u celosti (971 kB)