Vol.19, No.1, 2019, str. 19–22
UDK 678.674.018.9:666.19

OTPORNOST NA DEJSTVO KAVITACIJE KOMPOZITA POLIESTARSKA SMOLA/BAZALTNI PRAH

Marko Pavlović1, Marina Dojčinović1, Radica Prokić-Cvetković2, Ljubiša Andrić3

1)University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia, rina@tmf.bg.ac.rs

2)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

3)Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, Belgrade, Serbia

Izvod

U radu su prikazani rezultati istraživanja otpornosti na dejstvo kavitacije kompozita sa osnovom od nezasićene poliesterske smole i ojačivača u vidu bazaltnog praha. Bazaltni prah je dobijen mlevenjem i mikronizacijom bazaltnih stena iz ležišta Vrelo Kopaonik. Primenjene su različite količine bazaltnog praha kao ojačivača (g): 0,15; 0,30; 0,45; 0,50. Na dobijenom kompozitu ispitivana su mehanička svojstva (zatezna čvrstoća, čvrstoća na savijanje, tvrdoća) i svojstva otpornosti na dejstvo kavitacije. Primenjena je ultrazvučna vibraciona metoda (sa stacionarnim uzorkom) prema standardu ASTM G32. Ispitivanja su pokazala da se mehanička svojstva i otpornost na dejstvo kavitacije kompozita povećavaju sa dodatkom bazaltnog praha kao ojačivača.

Ključne reči: kompozit, nezasićena poliestarska smola, bazaltni prah, mehanička svojstva, otpornost na dejstvo kavitacije

rad u celosti (849 kB)