Vol.19, No.1, 2019, str. 13–17
UDK 621.791.3.05:669.245

ISTRAŽIVANJE MIKROSTRUKTURE I MEHANIČKIH OSOBINA SPOJA LEGURE INCONEL 738 LC SA TVRDIM LEMOM LEGURE 5Ni 5Ti 90Al

Abass Ali Saleh

Mustansiriyah University, Faculty of Engineering, Department of Materials Engineering, Baghdad, Iraq abassaltememi@yahoo.com

Izvod

Ostvaren je spoj superlegure Inconel 738 LC primenom tvrdog lemljenja sa legurom lema 5Ni 5Ti 90Al. Uzorci su spojeni tvrdim lemljenjem u peći u zaštitnoj atmosferi argona na 825 °C u konstantnom periodu držanja (15 min.). Ispitana je povezanost mehaničkih osobina i mikrostrukture tvrdo zalemljenih spojeva. Identifikacija tri sloja je obavljena XRD analizom, radi utvrđivanja faza pri reakciji koje se formiraju u postupku tvrdog lemljenja. Rezultati pokazuju: u prvom sloju (zona osnovnog materijala) osnovna faze je Ni(Al, Ti); u drugom sloju (zona difuzije) su glavne faze Al0.5CNi3Ti0.5, AlNi3 i AlTi3. U trećem sloju (zoni vezivanja) glavne faze u svim uzorcima su Al3Ti i AlNi2Ti, u uzorcima sa materijalom lema 5Ni 5Ti 90Al (tež. %) na 825 °C. Kod uzorka sa lemom od 5Ni 5Ti 90Al je širina faze vezivanja (BPW) 40 µm, na bazi zaključaka EDS analize. Vrednost mikrotvrdoće je 841,7 HV, zbog intermetalnog i eutektičkog sastava duž središnje ose koncentrovanog tvrdog lema. Među fazama vezivanja nastalim dodatnim materijalom Ni-Ti-Al formira se i intermetalna faza vezivanja čije se mehaničke osobine približavaju onim koje nastaju u slučaju kada je osnovni materijal keramika.

Ključne reči: legure Inconel 738 LC, 5Ni 5Ti 90Al, tvrdo lemljeni spojevi

rad u celosti (831 kB)