Vol.19, No.1, 2019, str. 8–12
UDK  666.972.7.031.015.67

PROCENA UTICAJA POČETNIH PARAMETARA MEŠAVINE BETONA NA RASPODELU TEMPERATURE U MASI STRUKTURE BETONA

Trong Chuc Nguyen1, Anh Kiet Bui2

1)Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), Moscow, Russia, ntchuc.mta198@gmail.com

2)Faculty of Civil Engineering, Ho Chi Minh City Open University, Vietnam

Izvod

U radu je predstavljen uticaj parametara sastava cementa i početne temperature betona na raspodelu temperature u masi betona tokom rane faze teške betonske konstrukcije. Sastav cementa i početna temperatura betonske mešavine korišćene u istraživanju su ograničeni u rasponu 250-500 kg/m3 i 15-25°C, respektivno. Termička analiza je izvedena primenom alata Finite Element Midas Civil 2011. Zatim je upotrebljena metoda planiranja eksperimenta radi izvođenja matematičke funkcije kojom se određuje maksimalna temperatura u masi konstrukcije betona. Istraživanje pokazuje da sastav cementa ima odlučujuću ulogu u poređenju sa početnom temperaturom betona, pri određivanju maksimalne temperature. Osim toga, izvedena funkcija pokazuje uticaj i vezu spomenutih parametara na temperaturski profil teške betonske konstrukcije.

Ključne reči: tolpota hidratacije, gradijent temperature, prslina, teški beton, matematički model

rad u celosti (675 kB)