Vol.19, No.1, 2019, str. 58–66
UDK  66.017/.018

UTICAJ TRIBOLOŠKIH PAROVA NA OŠTEĆENJE MATERIJALA I KONSTRUKCIJA

Radoljub Tomić

‘Union – Nikola Tesla’ University, Faculty of Strategic and Operative Management, Belgrade

Izvod

Lom može biti posledica mehaničkih ili hemijskih reakcija strukturnih materijala sa agresivnom sredinom, vlagom ili drugim uticajem, ili posledica smanjenja površinske energije tela. Problem proračuna uticaja agresivne sredine na proširenje prsline rešava se uvođenjem faktora intenziteta napona, koji se tretiraju kao konstanta sistema materijal/sredina. Smanjenje žilavosti materijala zavisi od adsorbovane hemijske supstance, koja je funkcija koncentracije i dužine vremena u kojem je materijal sa prslinom izložen agresivnom fluidu (lubrikanti, tribološki problemi). Vrlo je važan izbor materijala za konstrukcije koje rade u slanim sredinama. Zamor materijala može da nastane i usled temperaturskih promena (principijelno različit u oblasti niskih i visokih temperatura). Pri niskim temperaturama materijali zadržavaju relativno stabilan sastav i strukturu (povećava se vek trajanja), a pri visokim temperaturama prisutne su različite fazne transformacije (starenje, puzanje i rekristalizacija), gde po pravilu dolazi do pada zatezne i zamorne čvrstoće. Navedeni aspekti propagacije prslina usled cikličnih opterećenja ili uticaja sredine imaju za cilj da ukažu na važnost zamora pri integralnom projektovanju sa uključenjem triboloških aspekata.

Ključne reči: tribologija, struktura, materijal, zamor

rad u celosti (915 KB)