Vol.18, No.3, 2018, str. 197–205
UDK  532.525:532.517.4

TRODIMENZIONALNO NUMERIČKO ISTRAŽIVANJE VRTLOŽNOG I ELIPTIČNOG STRUJANJA SA RAZLIČITIM FAKTORIMA PRESEKA DIFUZORA

Said Nechad1, Ali Khelil1*, Mohamed HadjMeliani2, Larbi Loukarfi1, Mohamed Braikia1

1)Control, Testing, Measurement and Mech. Simulation Lab., Hassiba Benbouali University of Chlef, Algeria *email: khelila@yahoo.fr or a.khelil@univ-chlef.dz

2)Lab. Theoretical Physics and Material Physics, LPTPM, Dep. of Mechanics, Faculty of Science, Hassiba Benbouali University of Chlef, Algeria

Izvod

U radu je prikazana trodimenzionalna numerička simulacija aerodinamičkih karakteristika turbulentnog strujanja, koje nastaje iz dve konfiguracije difuzora, različitih geometrija. Prva konfiguracija difuzora je eliptičnog oblika, različitih faktora preseka AR = a/b, gde se a i b, visina i širina difuzora, menjaju u rasponu 1, 2, 4 i 8, dok se kod druge konfiguracije difuzora generiše vrtložno strujanje kroz difuzor snabdeven kanalima pod nagibom od 60°. Data je diskusija poređenja numeričkih rezultata vrtložnog i eliptičnog strujanja, sa nepromenjenim ekvivalentnim prečnikom difuzora i istim uslovima strujanja u odnosu na uslove okoline. Numerička simulacija je izvedena primenom dva turbulentna modela: standardnim k-ε i Rejnoldsovim naponskim modelom (RSM). Upotrebljena je metoda konačnih zapremina sa nestrukturnim tipom tetraedarske mreže. Na osnovu dobijenih rezultata, pronalazimo da vrtložno strujanje, u poređenju sa svim proučenim eliptičnim strujanjima, obezbeđuje poboljšano mešanje toka, sa većim poprečnim brzinama, koje se šire u svim presecima rezultujućeg mlaza.

Ključne reči: eliptično strujanje, vrtložno strujanje, faktor preseka difuzora, numerička simulacija, konfiguracija difuzora

rad u celosti (1278 KB)