Vol.18, No.3, 2018, str. 181–183
UDK 620.172.24:621.643

PROCENA INTEGRITETA BALANS CEVI TURBINSKOG POKLOPCA

Aleksandar Milovanović1, Aleksandar Sedmak1

1University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Serbia asedmak@mas.bg.ac.rs

Izvod

Analiziran je integritet cevi turbinskog poklopca (dimenzija bešavne cevi ⌀219,1×12,7 mm, materijal cevi STPG-38), jer su prilikom redovne kontrole otkrivene nepravilnosti u vidu neprovara. Proračunom prema EN 13480-3:2012 određena je minimalna potrebna debljina zida bešavne cevi. Analitički je određen faktor intenziteta napona za analiziranu prslinu, a dobijena vrednost je upoređena sa kritičnom vrednošću faktora intenziteta napona kako bi se procenio integritet konstrukcije.

Ključne reči: integritet konstrukcije, faktor intenziteta napona, cev turbinskog poklopca, proračun debljine zida cevi

rad u celosti (389 kB)