Vol.18, No.2, 2018, str. 149–153
UDK  620.1:669.14 621.791.05:669.14

OCENA INTEGRITETA CEVI ZA TRANSPORT CO2 PRIMENOM DIJAGRAMA OCENE LOMA SA OGRANIČENJEM MODIFIKOVANOG CTOD

M. Amara1, O. Bouledroua2,3, M. Hadj Meliani2,5, B.G.N. Muthanna4, M. Tahar Abbes1, G. Pluvinage5

1)Laboratory of Mechanics and Energetics, University Hassiba Benbouali of Chlef, Chlef, Algeria

2)LPTPM, Hassiba Ben Bouali University of Chlef, Chlef, Algeria, o.bouledroua@univhb-chlef.dz

3)Sonatrach/Division Technologies et Innovation, Boumerdès, Algeria

4)LRM, Hassib Ben Bouali University of Chlef, Chlef, Algeria

5)LE3M, University of Lorraine, Metz, France

Izvod

vedena je modifikacija ogranjičenjem dijagrama ocene loma (FAD), pod pretpostavkom da su ograničavajući T naponi proporcionalni bezdimenzionom opterećenju. Modifikovani FAD je upotrebljen kako bi se izračunali faktori sigurnost vezani za eliptičke greške.

Ključne reči: FAD, T napon, greške u cevima, stepen sigurnosti

rad u celosti (706 KB)