Vol.18, No.2, 2018, str. 143–148
UDK  620.1:621.643 621.643:539.3/.4

ANALITIČKO PREDVIĐANJE PONAŠANJA OŠTEĆENIH KOMPOZITNIH CEVNIH KONSTRUKCIJA PRI KVAZISTATIČKOM OPTEREĆENJU

A. Ghouaoula1, A. Hocine1, D. Chapelle2, M.L. Boubakar2, M. Hadj Meliani3

1)Controls Laboratory Tests, Measurements and Simulations Mechanics, Hassiba Benbouali University of Chlef, Chlef, Algeria

2)Institut FEMTO-ST, Dept. Méc Appli, Besançon, France

3)LPTPM, Hassiba Benbouali University of Chlef, Chlef, Algeria, m.hadjmeliani@univ-chlef.dz

Izvod

Cilj ovog rada je bio razvoj analitičkog modela viskoelastičnog ponašanja oštećenih višeslojnih cevnih konstrukcija sa dugim vlaknima. Razvijeni model je upotrebljen za simulaciju viskoelastičnog odgovora cilindrične kompozitne konstrukcija u različitim uslovima opterećenja, poput unutrašnjeg pritiska, zatezanja i kranjeg unutrašnjeg pritiska. Predloženi analitički model obezbeđuje precizno rešenje za napone i deformacije u cevima i u cilindričnom preseku posude opterećene statičkim silama. Neki analitički rezultati su upoređeni sa ekpserimentalnim ispitivanjima iz ranijih radova, i ustanovljena je dobra korelacija. Na osnovu ovih rezultata, budući radovi će uzeti u obzir viskoelastičnost u kombinaciji sa ponašanjem oštećenih konstrukcija izloženih zamoru i pritisku, poređenjem eksperimentalnih rezultata dobijenih ispitivanjem prototipova cevnih konstrukcija. Kako bi se predvidelo vreme presotalo do otkaza višeslojnih cilindričnih konstrukcija, sledeći rad će biti fokusiran na viskoelastičnost u kombinaciji sa oštećenjima usled cikličnog pritisnog opterećenja, uz poređenje eksperimentalno dobijenih rezultata na prototipovima cilindričnih konstrukcija.

Ključne reči: cevne konstrukcije, višeslojni kompoziti, viskoelastičnost, oštećenja, pritisno opterećenje

rad u celosti (448 KB)