Vol.18, No.1, 2018, str. 37–43
UDK  674.031.746.413.018.9

POREĐENJE OSOBINA VLAKANA BILJAKA AZADIRACHTA INDICA I ACACIA ARABICA ZA PRIMENE KOD LAKIH KOMPOZITA

Parthasarathy Manimaran1, P. Senthamaraikannan2, M.R. Sanjay3, C. Barile4

1)Department of Mechanical Engineering, Kamaraj College of Engineering and Technology, Virudhunagar, Tamil Nadu, India

2)Department of Mechanical Engineering, Ramaiah Institute of Technology, Bengaluru, Karnataka, India

3)Department of Mech. Engng., Malnad College of Engineering, Visvesvaraya Technological University, Belagavi, India

4)Department of Mechanics, Mathematics and Management, Politecnico di Bari, Bari, Italy claudia.barile@poliba.it

Izvod

U radu su date analize kora biljaka Azadirachta Indica i Acacia Arabica radi istraživanja i poređenja. Cilj je da se istraži potencijalna primena ovih biljnih vlakana kao ojačanja u kompozitnim materijalima. Fizikohemijske osobine vlakana Azadirachta Indica (AIFs) i vlakana Acacia Arabica (AAFs) dobijene su ispitivanjem hemijskog sastava, Rentgenskom difrakcijom, termogravimetrijskom analizom, Furijeovom transformacijom – infracrvenom spektroskopijom i analizom morfologije površine. AIF ima celulozni sastav 68,42 % tež., gustina je 740 kgm–3, indeks kristaliteta 65,04%; AAF ima celulozni sastav do 68,1% tež., gustina je 1028 kgm–3, i indeks kristaliteta 51,72%. Najveća dostignuta temperatura na krivoj diferencijalne termogravimetrije (DTG) jeste 321,2°C za AIF i 345,1°C za AAF. Fizikohemijski rezultati potvrđuju strukturnu primenu AIF i AAF kod nekoliko industrijskih primena.

Ključne reči: Azadirachta Indica, Acacia Arabica, fizička analiza, hemijska analiza, Rentgenska difrakcija, Furijeova transformacija-infracrvena spektroskopija, termogravimetrijska analiza, SEM

rad u celosti (1499 kB)