Vol.18, No.1, 2018, str. 3–6
UDK 621.311.21

ANALIZA RIZIKA U SLUČAJU HAVARIJE REZERVOARA ZA VAZDUH U RHE BAJINA BAŠTA

Ivana Vučetić1, Snežana Kirin1, Trivun Vučetić2, Tamara Golubović3, Aleksandar Sedmak3

1)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mech. Eng., Belgrade, Serbia, ivucetic@mas.bg.ac.rs

2)Hydropower Plant Bajina Basta, EPS, Serbia

3)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

Izvod

Analiziran je rizik u slučaju havarije rezervoara za vazduh u RHE Bajina Bašta. Primenjen je postupak određivanja matrice rizika, odnosno, kombinacije verovatnoće (učestanosti) događaja i posledice po ljude, okolinu, i po samo postrojenje. Analiza je pokazala da u slučaju relativno male verovatnoće događaja, i velikih posledica, postoji srednji rizik, koji zahteva pažljivo praćenje stanja rezervoara, kao i preduzimanje svih ostalih mera predupređenja havarije.

Ključne reči: matrica rizika, rezervoar za vazduh, preklopni zavareni spoj, RHE Bajina Bašta

rad u celosti (715 kB)