Vol.17, No.3, 2017, str. 221–228
UDK  532.584:519.87 621.791.92:621.926.8

POBOLJŠANJE OTPORNOSTI NA HABANJE UDARNIH PLOČA VENTILACIONOG MLINA U TERMOELEKTRANI PRIMENOM NUMERIČKE SIMULACIJE STRUJANJA

Mirko Kozić1, Slavica Ristić2, Boris Katavic3, Bore Jegdić4, Mirjana Prvulović3, Milan Prokolab3, Suzana Linić5

1)VTI (Military Technical Institute), Belgrade, Serbia mkozic@open.telekom.rs

2)Central Institute for Conservation, Belgrade, Serbia

3)Institute Goša, Belgrade, Serbia

4)ICTM – Inst. of Chemistry, Technology & Metallurgy, Belgrade, Serbia

5)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mech. Engng., Belgrade, Serbia

Izvod

Numeričke simulacije 3D višefaznog fluida su vršene s ciljem da se odredi brzinsko polje u ventilacionom mlinu. U numeričkim simulacijama je korišćen model mešavine u Euler-Euler pristupu. Recirkulacioni gas je primarna faza koja nosi granularne faze ugljenog praha i peska. Pesak je izazvao veliko habanje udarnih ploča. Optimalne forme geometrije i tehnologije navarivanja imaju uticaj na brzinu i pravac strujanja smeše i na stepen habanja udarnih ploča. Ovaj rad predstavlja rezultate površinske modifikacije, primenjene na udarnim pločama ventilacionog mlina u termoelektrani Kostolac B, Srbija. Ploče su navarene u obliku riblje kosti, s ciljem da se produži radni vek ploča i period između remonta mlinova. Eksperimentalna ispitivanja ploča sa navarenom površinom u obliku riblje kosti u realnim eksploatacionim uslovima su pokazali da predložena modifikacija (tehnologija i materijali navarivanja) daju dobre rezultate. Pokazalo se da je navarivanje u obliku riblje kosti jednostavnije, brže i ekonomičnije u odnosu na navarivanje u obliku saće. Relativni gubici u težini osnovnih, nenavarenih ploča nakon 1440 časova eksploatacije su 8%, dok su gubici navarenih ploča ispod 7%.

Ključne reči: termoelektrane, habanje, ventilacioni mlin, multifazno strujanje, CFD

rad u celosti (5723 KB)