Vol.17, No.3, 2017, str. 203–209
UDK 629.735.01

OPTIMIZACIJA ELEMENATA VAZDUHOPLOVNIH KONSTRUKCIJA

Katarina Maksimović1, Ivana Vasović2, Mirko Maksimović3, Dragi Stamenković4, Dragana Turnić5 Vandana Gupta, Satya Bir Singh

1)City Administration of the City of Belgrade, Serbia, katarina.maksimovic@beograd.gov.rs

2)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering

3)Belgrade Waterworks and Sewerage, Belgrade, Serbia

4)IDS GmbH Oberhausen, Germany

5)University of Niš, Faculty of Civil Engineering, Niš, Serbia

Izvod

Predmet istraživanja u radu usmeren je na optimalno dimenzionisanje elemenata avionskih konstrukcija sa aspekta naponskog stanja, pomeranja i tehnoloških ograničenja. Pažnja je usmerena na minimizaciju mase strukturalnih elemenata tipa tanke ploče sa ojačanjem oko otvora. Procedura optimalnog projektovanja zasniva se na kombinaciji metode konačnih elemenata (MKE) za strukturalnu analizu sa primenom kriterijuma optimalnosti (OC) u procesu optimizacije. Posebna pažnja je usmerena na optimizaciju elemenata konstrukcija tipa polja oplata/rebara sa ojačanjima oko otvora. Uticaj oblika ojačanja oko otvora na minimizaciju mase je razmatran. Neki praktični primeri su uključeni da ilustruju proces optimizacije.

Ključne reči: optimalno projektovanje, minimizacija mase strukture, ograničenja naponskog stanja, metod konačnih elemenata

rad u celosti (3328 kB)