Vol.17, No.3, 2017, str. 193–201
UDK 66.018.9:539.37

TERMO-ELASTIČNO-PLASTIČNI PRELAZNI NAPONI PRI TORZIJI KOMPOZITNOG DEBELOZIDNOG KRUŽNOG CILINDRA POD PRITISKOM

Sanjeev Sharma1, Pankaj Thakur2, Richa Sharma3, R.K. Bhardwaj4, Zoran Radaković5

1)Department of Mathematics, Jaypee Institute of Information Technology, Noida, India sanjiit12@rediffmail.com

2)Department of Mathematics, ICFAI University, Baddi, Solan, Himachal Pradesh, India

3)Department of Mathematics, SBSR, Sharda University, Greater Noida, India

4)Department of Physics, ICFAI University, Baddi, Solan, Himachal Pradesh, India

5)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

Izvod

U ovom radu je predstavljena studija termo-elastično-plastičnog prelaznih napona pri torziji kompozitnog debelozidog kružnog cilindra pod pritiskom. Koncept teorije prelaznih napona se primenjuje pri oceni smičućih napona u cilindru opterećenim na uvijanje. Generalisane mere deformacije se koriste radi uprošćenja fundamentalnih jednačina. Na osnovu analize napona u cilindru, izveden je zaključak da je slučaj uvijanja cilindra od manje nehomogenog materijala bez temperature bezbedniji u poređenju sa cilindrom od veoma nehomogenih materijala, sa ili bez termičkih uticaja, zbog smičućih napona koji su maksimalni u slučaju cilindra sa manje nehomogenim materijalima bez termičkih uticaja u odnosu na cilindar od nehomogenih materijala velike stišljivosti.

Ključne reči: cilindar, torzija, pritisak, funkcionalno kompozitni materijal, temperatura

rad u celosti (461 kB)