Vol.17, No.3, 2017, str. 239–244
UDK  669.15'26'28-194:539.42 621.791.05:539.42

UTICAJ TEMPERATURE I VREMENA EKSPLOATACIJE NA ŽILAVOST LOMA KIc PRI RAVNOM STANJU DEFORMACIJE U ZAVARENOM SPOJU

Ivica Čamagić1, Simon Sedmak2, Aleksandar Sedmak3, Zijah Burzić4, Aleksandar Todić1

1)University of Priština, Faculty of Technical Sciences, Kosovska Mitrovica, Serbia ivica.camagic@pr.ac.rs

2)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mech. Engng., Belgrade, Serbia

3)University of Belgrade, Faculty of Mech. Engng., Serbia

4)VTI (Military Technical Institute), Belgrade, Serbia

Izvod

Analiziran je uticaja temperature i vremena eksploatacije na sklonost ka krtom lomu konstituenata zavarenog spoja novog i eksploatisanog niskolegiranog Cr-Mo čelika A-387 Gr. B primenom parametara mehanike loma. Eksploatisani osnovni metal je deo plašta reaktora koji je bio u eksploataciji preko 40 godina i u fazi je sanacije oštećenja, odnosno, zamene dela plašta novougrađenim materijalom. Ispitivanje žilavosti loma pri ravnoj deformaciji je rađeno u cilju određivanja kritičnog faktora intenziteta napona, KIc, odnosno, ocene ponašanja novog i eksploatisanog osnovnog metala (OM), metala šava (MŠ) i zone uticaja toplote (ZUT) sa strane novog OM i sa strane eksploatisanog OM u prisustvu greške tipa prsline. Na osnovu rezultata ispitivanja, analiza sklonosti ka krtom lomu predstavlja poređenje dobijenih vrednosti za karakteristične oblasti zavarenog spoja i opravdanost izabrane tehnologije zavarivanja.

Ključne reči: niskolegirani čelik, zavareni spoj, prsline, žilavost loma pri ravnoj deformaciji, kritična dužina prsline

rad u celosti (380 KB)