Vol.17, No.3, 2017, str. 235–238
UDK  621.869

NUMERIČKA ANALIZA STANJA NAPONA I DEFORMACIJE KONSTRUKCIONIH ELEMENATA KONTEJNERSKOG TERMINALA

Đorđe Đurđević1, Nina Anđelić2, Taško Maneski2, Andrijana Đurđević1

1)Tehnikum Taurunum - College of Applied Engineering Studies, Belgrade, Serbia, dj.djurdjevic@yahoo.com

2)University of Belgrade, Faculty of Mech. Engineering, Belgrade, Serbia

Izvod

Rezultati istraživanja stanja napona i deformacija strukturnih elemenata kontejnerskog terminala su predstavljeni u radu. Kontejnerski terminal služi za snabdevanje električnom energijom i upravljanje sistemom transportnih traka u eksploataciji u rudarskom basenu „Kolubara“. Analiza stanja napona i deformacija strukturnih elemenata je urađena pri utovaru kontejnera iz razloga što je jedan kontejner sa elektroopremom težak 28 tona. Kontejnerski terminal je u procesu proizvodnje.

Ključne reči: kontejnerski terminal, ekvivalentni napon, konačni element

rad u celosti (1674 KB)