Vol.17, No.2, 2017, str. 89–95
UDK 539.434

ANALIZA PUZANJA U NEHOMOGENOJ SFERNOJ LJUSCI

Pankaj Thakur1, Gaurav Verma2, Devinder Singh Pathania3, Satya Bir Singh4

1)ICFAI University Baddi, Faculty of Science and Technology, Dept. of Mathematics, Solan, Himachal Pradesh, India, pankaj_thakur15@yahoo.co.in

2)I.K.G. Punjab Tech. University, Kapurthala, Punjab, India

3)Guru Nanak Dev Engineering College, Dept. of Mathematics, Ludhiana, Punjab, India

4)Punjabi University Patiala, Dept. of Math., Punjab, India

Izvod

Cilj ovog rada je prikaz istraživanja napona i brzine deformacija usled puzanja kod nehomogene sferne ljuske primenom teorije Seta. Teorija Seta je primenjena na problem rešavanja napona i brzina puzanja kod nehomogene sferne ljuske u stacionarnim uslovima raspodele temperature. Ovde se ne pretpostavlja niti kriterijum tečenja ni odgovarajući zakon toka plastičnosti. Uvođenjem toplotnog efekta, vrednosti obimnih napona opadaju na spoljnoj površini, kao i na unutrašnjoj površini sferne ljuske, za različite vrednosti nehomogenosti. Zapravo, u materijalima koji poseduju temperatursku zavisnost se smanjuje verovatnoća pojave loma na unutrašnjoj površini ljuske. Predstavljeni model se često koristi u postrojenjima hemijske i naftne industrije, u gasnim i parnim turbinama, u konstrukcijama namenjenim velikim brzinama sa aerodinamičkim zagrevanjem.

Ključne reči: brzina deformacije, toplota, sferna ljuska, nehomogeni, naponi

rad u celosti (963 kB)