Vol.17, No.1, 2017, str. 15–20
UDK 669.15:620.193.4

ISPITIVANJE OTPORNOSTI PREMA KOROZIJI ČELIKA SA 387 GR. 91

Biljana M. Bobić1, Bore V. Jegdić1, Meri D. Burzić2, Zvonko Damnjanović3

1)University of Belgrade, Institute for Chemistry, Technology and Metallurgy, IHTM, Belgrade, Serbia biljanabobic@gmail.com

2)University of Belgrade, Innovation Centre of Faculty of Mech. Engng., Belgrade, Serbia

3)Computer Centre Bor, Bor, Serbia

Izvod

Ispitano je koroziono ponašanje čelika Sa 387 Gr. 91 u rastvorima koji sadrže hloridne i sulfatne anjone. Ovi rastvori simuliraju uslove morske, odnosno, industrijske atmosfere. Ispitivanja su izvršena u blago kiseloj i umereno kiseloj sredini. Pokazano je da se u datim uslovima površina čelika ravnomerno rastvara, bez pojave pitinga ili drugih oblika lokalnog rastvaranja. Gustina struje korozije određena je pomoću tri nezavisne elektrohemijske tehnike (linearna polarizaciona otpornost, elektrohemijska impedansna spektroskopija i voltametrija sa linearnom promenom potencijala). Na osnovu vrednosti gustine struje korozije, izračunate su odgovarajuće vrednosti brzine korozije. Vrednosti brzine korozije dobijene primenom različitih elektrohemijskih tehnika pokazuju veoma dobro slaganje. Na osnovu brzine korozije data je procena radnog veka konstrukcije od navedenog čelika sa stanovišta opšte ravnomerne korozije.

Ključne reči: čelici, korozija, elektrohemijske tehnike, radni vek konstrukcije

rad u celosti (593 kB)