Vol.17, No.1, 2017, str. 3-6
UDK 621.791.05:539.421

SIMULACIJA RASTA ZAMORNE PRSLINE U A2024-T351 T ZAVARENOM SPOJU

Abubakr Krаedegh1, Wei Li2, Aleksandar Sedmak1, Aleksandar Grbovic1, Nataša Trišović1, Radivoje Mitrović1, Snežana Kirin3

1)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Serbia, asedmak@mas.bg.ac.rs

2)Xidian University, School of Mathematics and Statistics, Xi'an China

3)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mech. Engng., Belgrade, Serbia

Izvod

Opisana je numericka simulacija rasta prsline u T spoju od aluminijumske legure A2024-T351, koji je zavaren trenjem mešanjem, pri savijanju u tri tačke, primenom metode konačnih elemenata (XFEM). Zamorno opterećenje pri savijanju u tri tačke deluje u centru ploče na suprotnoj strani od početne prsline, sa odnosom intenziteta napona R = 0 i maksimalnim naponom σ = 10 MPa. Osobine materijala u svim oblastima zavarenog spoja su usvojene na osnovu dostupnih eksperimenata. Svi parametri napredovanja i rasta zamorne prsline, uključujući i koordinate fronta prsline (x, y, z) i faktore intenziteta napona (KI, KII, KIII i Kef) su dobijeni na osnovu rezultata analize.

Ključne reči: zavarivanje trenjem sa mešanjem, legure aluminijuma, rast zamorne prsline, proširena metoda konačnih elemenata, vek zamora

rad u celosti (1103 kB)