Vol.17, No.1, 2017, str. 61–73
UDK  669.15:539.431

NISKOCIKLIČNI ZAMOR UZORAKA ČELIKA NIONIKRAL 70

Vujadin Aleksić1, Ljubica Milović2, Bojana Aleksić3, Srđan Bulatović4, Zijah Burzić5, Abubaker M. Hemer3

1)Materials Testing Institute, Belgrade, Serbia, vujadin.aleksic@institutims.rs

2)University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia

3)) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia

4)Accreditation Body of Serbia (ATS), Belgrade, Serbia

5)Military-Technical Institute, Belgrade, Serbia

Izvod

Analizirano je eksperimentalno istraživanje ponašanja uzoraka od niskolegiranog čelika povišene čvrstoće (HSLA) u uslovima niskocikličnog zamora (LCF), sa kontrolisanom i potpuno reverzibilnom deformacijom (Δε/2 = const, Rε = εmin/εmax = –1). LCF ispitivanja obavljena su na seriji glatkih epruveta paralelopipednog oblika, 11 x 11 x 95 mm, osnovnog metala (PM), realno zavarenog spoja (WJ) i simulirane zone uticaja toplote (SHAZ) čelika Nionikral 70 (NN-70), sa poluamplitudom kontrolisane deformacije, Δε/2 = 0.40-0.80. Rezultati eksperimentalnih ispitivanja su nam dali važne podatke o razumevanju zamornog ponašanja čelika NN-70 i zavarenih spojeva izrađenih od ove vrste čelika. U radu je izvršeno i poređenje rezultata statičkog i dinamičkog, odnosno, monotonog i zamornog ponašanja materijala, što predstavlja praktični doprinos oceni ponašanja PM i WJ čelika NN-70 u uslovima delovanja niskocikličnog zamora.

Ključne reči: niskolegirani čelik povišene čvrstoće (HSLA), niskociklični zamor (LCF), simulirana zona uticaja toplote (SHAZ), Nionikral 70 (NN-70)

rad u celosti (1660 KB)