Vol.17, No.1, 2017, str. 55–60
UDK  620.193.16:621.224 620.179.16

OTPORNOST PREMA KAVITACIJI LOPATICA RADNOG KOLA TURBINE U HIDROELEKTRANI “DJERDAP”

Marina Dojčinović1, Miodrag Arsić2, Srđan Bošnjak3, Alin Murariu4, Zoranka Malešević5

1)University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Serbia, rina@tmf.bg.ac.rs

2)Institute for Materials Testing, Belgrade, Serbia

3)University of Belgrade, Faculty of Mech. Engineering, Serbia

4)ISIM, Timisoara, Romania

5)High Technical School of Professional Studies, Aranđelovac, Serbia

Izvod

U hidroelektranama postoji potreba za zaštitom delova turbina i hidromehaničke opreme od neželjenih pojava, kao što su degradacija osnovnog materijala i/ili metala šava kod delova i konstrukcija, koje izazivaju naponi i nepredvidljiv uticaj vibracija, zamora, korozije, erozije i kavitacije. Predstavljeni su rezultati ispitivanja otpornosti prema kavitaciji lopatica radnog kola turbine izrađenih od livenog čelika 08X15H4ДМЛ, prema standardu GOST. Za ispitivanje otpornosti prema kavitaciji, korišćena je metoda ispitivanja vibracija ultrazvukom (sa stacionarnim uzorkom), kod koje je potrebno izmeriti gubitak mase tokom zadatih vremenskih intervala, gde se istovremeno definiše otpornost materijala prema kavitaciji, uzimanjem u obzir inkubacioni period i brzinu kavitacije. Skening elektronska mikroskopija je izvedena radi proučavanja morfologije oštećenja uzorka usled kavitacije. Dobijeni rezultati pokazuju da ispitivani čelik poseduje dobru otpornost prema kavitaciji, dok je zapravo zamor glavni mehanizam loma.

Ključne reči: turbina, lopatica radnog kola, kavitaciona oštećenja, brzina kavitacije, period inkubacije

rad u celosti (1933 KB)