Vol.16, No.3, 2016, str. 143–148
UDK  628.971

UTICAJ PARAMETRA PROMENE GUSTINE KOD ČVRSTOG DISKA

Pankaj Thakur1, Suresh Kumar2, Joginder Singh3, Satya Bir Singh4

1)CFAI University Baddi, Faculty of Science and Technology, Department of Mathematics, Solan, Himachal Pradesh, India, pankaj_thakur15@yahoo.co.in

2)I.K. Gujral Punjab Technical University Jalandhar, Department of Applied Sciences (Mathematics), Punjab, India

3)Chandigarh Engineering College, Department of Mathematics, Landran, Mohali, Punjab

4)Punjabi University Patiala, Department of Mathematics, Punjab, India

Izvod

U radu je predstavljena studija promene gustine kod čvrstog diska primenom teorije prelaznog stanja Seta. Teorija prelaznog stanja Seta je primenjena na probleme napona puzanja i brzine deformacija kod nehomogene sferne ljuske u uslovima ravnomerne temperature. Ovde se ne pretpostavlja ni kriterijum puzanja, a ni odgovarajući zakon protoka. Dobijeni rezultati se mogu primeniti na stišljive i na nestišljive materijale. Uočava se da napon u radijalnom pravcu ima najveću vrednost na unutrašnjoj površini, a postaje beskonačan u osi čvrstog diska. Uvođenjem parametra gustine, vrednosti radijalnih napona se povećavaju na unutrašnjoj površini i tangencijalnog napona na spoljnjoj površini čvrstog diska. Stišljivi materijali povećavaju vrednosti napona u plastičnoj oblasti u središtu diska.

Ključne reči: čvrsti disk, naponi, pomeranje, ugaona brzina, tečenje

rad u celosti (1088 kB)