Vol.16, No.2, 2016, str. 120–124
UDK  621.791.05

PROCENA INTEGRITETA SUČEONOG ZAVARENOG SPOJA SA GREŠKOM PREMA EN ISO 6520-1, SERIJA 400

Dražan Kozak1, Darko Damjanović1, Marko Katinić2

1)J.J. Strossmayer University of Osijek, Mechanical Engng. Faculty in Slavonski Brod, Slavonski Brod, Croatia, dkozak@sfsb.hr

2)College of Slavonski Brod, Slavonski Brod, Croatia

Izvod

U ovom radu se razmatra greška u sučeonom šavu prema EN ISO 6520-1, Serija 400. Kontrolom šavova otkriveni su zavareni spojevi sa istom greškom u šavu, ali je samo najkritičnija analizirana. Primenjena je procedura R6 /1/ za određivanje kritične dubine prsline, pod pretpostavkom da se obimska prslina nalazi duž čitavog sučeonog šava. Pretpostavljen je normalan pravac prostiranja prsline u odnosu na vektor glavnog napona σ1 u položaju njegovog maksimuma. Veličina napona, koji dovodi do tečenja preostalog ligamenta, kao i odgovarajuća veličina faktora intenziteta napona su određene upotrebom softvera na bazi metode konačnih elemenata. Karakteristične vrednosti žilavosti loma materijala cevi i kolena su određene Šarpi ispitivanjem žilavosti. Analizirano je nekoliko dubina prsline, a svi parovi tačaka krive opterećenja (Kr, Lr) se nalaze unutar bezbedne oblasti dijagrama FAD, stoga je potrebno odrediti kritičnu tačku preseka sa krivom otpornosti materijala u dijagramu FAD. Zaključuje se da su pritisci pri lomu jednaki graničnim pritiscima.

Ključne reči: zavareni spojevi, sučeoni šav, analiza metodom konačnih elemenata, mehanika loma, obimska prslina, FAD dijagram

rad u celosti (551 KB)