Vol.16, No.2, 2016, str. 113–119
UDK  62-988(094)

KLASIFIKACIJA OPREME POD PRITISKOM PREMA DIREKTIVI 2014/68/EU I REGULATIVI 1272/2008/EU

Sanja Petronić, Radomir Jovičić, Olivera Erić-Cekić

University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia, spetronic@mas.bg.ac.rs

Izvod

Posle 17 godina, Direktiva 97/23/EZ Evropskog saveta i veća o harmonizaciji zakona država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu opreme pod pritiskom, se prvi put menja i dobija novi broj – Direktiva 2014/68/EU. Osim promene u nazivima modula, zahteva za proizvođača i notifikovana tela, deklaracije o usaglašenosti i drugo, jedna od promena je i klasifikacija opreme pod pritiskom. Prethodna Direktiva 97/23/EZ se oslanjala na Direktivu 67/548/EEZ, pa prestankom važenja iste dolazi i do promena u PED 97/ 23, i usvajanjem Regulative 1272/2008 Evropskog parlamenta i veća o razvrstavanju, označavanju i pakovanju materija i smesa, nova PED 2014/68 je usklađena sa tom Regulativom. U radu je dat prikaz nove klasifikacije fluida i presek najbitnijih delova PED 2014/68 i Regulative 1272/ 2008 vezanih za novu podelu fluida prema vrsti i grupi opasnosti.

Ključne reči: oprema pod pritiskom, PED 97/23/EZ, PED 2014/68/EU, Regulativa 1272/2008, klasifikacija fluida

rad u celosti (249 KB)