Vol.16, No.2, 2016, str. 81–86
UDK  628.971

ANALIZA SVETLOSNIH KARAKTERISTIKA U EKSPLOATACIONOM VEKU INSTALACIJE OSVETLJENJA

Ivana Rakonjac1, Ivan Rakonjac2, Nebojša Fotirić1, Igor Rajković1, Miloš Gašić1

1)University of Belgrade, Faculty of Architecture, Belgrade, Serbia, i.rakonjac@arh.bg.ac.rs

2)Educons University, Faculty of Project and Innovation Management, Belgrade, Serbia

Izvod

U ovom radu je prikazana analiza nivoa horizontalne osvetljenosti otvorenog javnog prostora namenjenog pešacima sa ciljem detektovanja promene svetlotehničkih karakteristika nakon perioda eksploatacije uz redovno održavanje. Kroz uporednu analizu rezultata dobijenih merenjem u realnim uslovima i projektovanih vrednosti, dat je uvid u transformaciju kvaliteta osvetljenja pod uticajem okruženja u eksploatacionom veku instalacije osvetljenja. Težište ovog rada je na oceni starenja svetlosne instalacije i definisanja posledica na ambijentalne vrednosti u odnosu na definisanu izgrađenu strukturu prostora. Istraživanje je sprovedeno na površini otvorenog javnog prostora beogradskog priobalja, u okviru otvorenih stambenih blokova na Dorćolu.

Ključne reči: horizontalna osvetljenost, urbano kruženje, struktura prostora, ambijent

rad u celosti (576 kB)