Vol.16, No.2, 2016, str. 71–78
UDK 620.1:621.224.35

OCENA INTEGRITETA ELEMENATA SISTEMA CEVOVODA ZA REGULACIJU NA HIDROELEKTRIČNOM GENERATORU A6 NA HIDROELEKTRANI 'DJERDAP 1'

Bojan Medjo1, Miodrag Arsić2, Marko Rakin1, Simon Sedmak3, Zoranka Malešević4, Zoran Savić2

1)University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia, bmedjo@tmf.bg.ac.rs

2)Institute for Materials Testing, Belgrade, Serbia

3)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

4)High Technical School of Professional Studies, Arandjelovac, Serbia

Izvod

Vertikalne Kaplanove turbine, nominalne snage 176 MW proizvedene u Rusiji su instalirane u 6 hidroelektričnih generatora u okviru hidroelektrane “Djerdap 1” (Kladovo, Srbija). Većina komponenata je proizvedena od materijala u skladu sa standardima GOST i ASTM. Tokom obnavljanja hidroelektričnih generatora, izvršena je analiza trenutnog stanja i ocena integriteta sistema cevovoda za regulaciju turbina, kao i ispitivanje bez razaranja osnovnog materijala i zavarenih spojeva između cevi, kao i između cevi i lakta.

Uloga sistema za regulaciju, koji se sastoji od cevovoda za dovođenje ulja u regulator turbine, je da otvara i zatvara lopatice uređaja za navođenje i da reguliše položaj pokretnih lopatica i broj njihovih obrtaja. Unutrašnji pritisak u sistemu za regulaciju je p = 4 MPa.

Integritet konstrukcija je relativno nova naučna i inženjerska disciplina, koja u širem smislu obuhvata analizu stanja i dijagnostiku ponašanja, ocenu radnog veka i obnovu konstrukcija, što znači da, pored uobičajenih situacija u kojima je neophodno proceniti integritet konstrukcija, kada su greške utvrđene ispitivanjem bez razaranja, ova disciplina takođe obuhvata i analizu napona. Ovakav pristup je naročito bitan za zavarene konstrukcije, kod kojih greške tipa prslina mogu da se jave tokom zavarivanja i usled nepovoljnih radnih uslova.

U ovom radu su prikazani rezultati ispitivanja bez razaranja vezanih za nedostatak provara u korenu sučeonih zavarenih spojeva između cevi, kao i između cevi i lakta, zajedno sa rezultatima ispitivanja na zatezanje tehnički ojačanih epruveta i epruveta sa paralelno obrađenim stranama i standardnim dimenzijama, kako bi se izvršila ocena integriteta cevovoda sistema za regulaciju turbine hidroelektričnog generatora A6 u okviru hidroelektrane Djerdap 1. Rezultati analitičkog proračuna čvrstoće sučeonog zavarenog spoja između 2 cevi, kao i između cevi i lakta sa nedostatkom provara u korenu su takođe prikazani.

Ključne reči: zavareni spoj, proračun čvrstoće, integritet cevovoda

rad u celosti (528 kB)