Vol.16, No.1, 2016, str. 43–48
UDK  624.073.011.1.042.5

TERMO-ELASTIČNA STABILNOST LAMINATA SA VLAKNIMA POD PROIZVOLJNIM UGLOM - PRIMENA SLOJEVITIH KONAČNIH ELEMENATA

Marina Ćetković1, Lénárt György2

1)University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering, Serbia, marina@grf.bg.ac.rs

2)Eötvös József College, Institute for Hydraulic Engineering and Water Management, Baja, Hungary

Izvod

U ovom radu je analizirano termičko izvijanje laminata sa vlaknima pod proizvoljnim uglom primenom Redijeve slojevite teorije ploča, /1/. Rešenje konačnog elementa je izvedeno iz slabe forme problema. Lagranžov konačni element sa devet čvorova je primenjen za izvođenje matrice krutosti elementa i geometrijske matrice krutosti. Originalno napisan MATLAB računarski program je korišćen za analizu uticaja odnosa strane prema debljini ploče a/h, odnosa strana ploče a/b, ugla orijentacije vlakana θ, odnosa modula elastičnosti E1/E2, odnosa koeficijenata termičke dilatacije α21, raspodele temperature i različitih graničnih uslova, na termoelastičnu stabilnost laminatnih kompozitnih ploča. Tačnost numeričkog modela je potvrđena poređenjem sa rešenjima iz literature.

Ključne reči: termoelastična stabilnost, laminati sa vlaknima pod proizvoljnim uglom, slojeviti konačni element

rad u celosti (276 KB)