Vol.16, No.1, 2016, str. 15–18
UDK 620.172:621.643.3-036.742.2 620.172:678.742.2

ZATEZANJE POLIETILENA PRI RAZLIČITIM BRZINAMA OPTEREĆENJA U PRISUSTVU GREŠAKA

Alin Constantin Murariu1, Zorana Golubović2, Aleksandar Sedmak2, Dragan Kreculj3

1)National R&D Institute for Welding and Materials Testing - ISIM Timisoara, Romania, alin@isim.ro

2)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Serbia, zgolubovic@mas.bg.ac.rs

3)Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia

Izvod

Ovaj rad ukazuje na promene u ponašanju polietilena pri različitim brzinama opterećenja. Eksperimenti su sprovedeni na uzorcima polietileskih PE80 cevi za transport gasa sa simuliranim greškama u vidu dvostranog V-zareza, U-zareza i centralne rupe. Hibridna tehnika ispitivanja zatezanjem korišćena je za ispitivanje ponašanja loma uzoraka termoplastičnog PE80 materijala pri različitim brzinama opterećenja. Utvrđen je odnos između brzine opterećenja i zatezne čvrstoće polietilena. Pokazano je da zatezna čvrstoća varira u odnosu na stepen opterećenja prema logaritamskom zakonu. Viskoelastično-plastičan karakter polimernih materijala direktno utiče na specifičan odgovor materijala na različite stepene opterećenja.

Ključne reči: ispitivanje zatezanjem, polietilenske cevi, greške u materijalima

rad u celosti (202 kB)