Vol.15, No.2, 2015, str. 117–128
UDK  331.464.3:622

UTICAJ LJUDSKOG FAKTORA NA RIZIK U RUDNIKU POVRŠINSKOG KOPA

Snežana Kirin1, Petar Stanojević2, Igor Miljanović3, Aleksandar Sedmak4, Tijana Perić5, Petar Ilić6

1) 2)University of Belgrade, Innov. Centre of Faculty of Mech. Engng., snezanakirin@yahoo.com

3)University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology

4)University of Belgrade, Fac. of Mech. Engng.

5)Thermal Power Plants and Mines, Kostolac, Serbia

6)Petroleum Industry of Serbia

Izvod

Današnji turbulentni uslovi poslovanja se odlikuju brzim tehnološkim razvojem "post-industrijskog društva". Nove tehnologije uslovile su stvaranje novih rizika u kompleksnim tehno-društveno-ekološkim sistema i do sada je urađeno dosta posla u cilјu da se odgovori na tehnološke i tehničke zahteve za bezbednošću. Lјudski faktor sa svojim ograničenjima i mogućnostima sada postaje centralna tema u istraživačkim studijama o riziku i sigurnosti. Ova studija prezentuje istraživanje koje se bavi rizikom ljudskog faktora, sprovedeno u stvarnom visokorizičnom industrijskom sistemu.

Ključne reči: rizik, ljudski faktor, pravila i procedure

rad u celosti (800 KB)