Vol.15, No.2, 2015, str. 103–109
UDK 621.9.02:539.375.6 539.375.6:519.87

MODELIRANJE HABANJA ALATA RADI IZBEGAVANJA RIZIKA OD LOMA PRIMENOM FAZI LOGIKE

Pavel Kovač, Dragan Rodić, Borislav Savković, Vladimir Pucovsky, Marin Gostimirović

University of Novi Sad, Faculty of Technical Science, Serbia, pkovac@uns.ac.rs

Izvod

Moderna industrija zahteva efikasnu i pouzdanu identifikaciju i pravovremenu reakciju na lom alata. U ovoj studiji, je razvijen fazi model zbog izrade baze pravila u cilju smanjenja rizika od loma reznog alata tokom procesa obrade. Pažnja je usmerena na treniranje predloženog modela radi prevremenog otkrivanja loma alata i poboljšanja performansi procesa. Ovaj rad se fokusira na razvoj empirijskog modela koristeći fazi logiku za predviđanje loma alata (postojanosti alata). Fazi sistem zaključivanja (FIS) je korišćen za identifikaciju ulaznih vrednosti parametara rezanja (brzina rezanja, pomak i dubina rezanja), pojasa habanja alata i postojanosti alata kao izlaz modela. Model za predviđanje loma alata pri obradi čelika AISI 1060 je treniran (baza pravila) i testiran pomoću eksperimentalnih podataka. Rezultati su pokazali da je fazi logika veoma efikasna metoda za predviđanje loma alata tokom procesa obrade.

Ključne reči: fazi logika, habanje alata, postojanost alata, rizik od loma alata

rad u celosti (665 kB)