Vol.14, No.2, 2014, str. 111–114
UDK 669.14:621.791.051

MEHANIČKE OSOBINE ZONE UTICAJA TOPLOTE NA MAKRO- I MIKROSTRUKTURNOM NIVOU PRIMENOM SIMULACIJE TOPLOTNOG CIKLUSA

Sergiu Valentin Galatanu1,2, Nicolae Faur1, Doru Romulus Pascu2

1)Politehnica University Timişoara

2)National R&D Institute for Welding and Material Testing ISIM Timişoara

Izvod

Skoro je nemoguće proizvesti zavarene spojeve sa homogenom strukturom. Datu strukturu sačinjava bar tri različite oblasti: osnovni materijal, metal šava i zona uticaja toplote (ZUT). Kod mnogih zavarenih konstrukcija, grubozrni ZUT se smatra za osetljivu lokaciju za inicijaciju i rast prslina.

Kako je ZUT vrlo mala zona, te je veoma teško dobiti podatke o osobinama materijala, u ovom radu je primenjen simulator toplotnog ciklusa za ispitivanje uzoraka od čelika za posude pod pritiskom tipa P355NH.

U radu su dati podaci procentualnog hemijskog sastava zavarenih spojeva, procena makro- i mikrostrukture u pojedinim oblastima sučeonih zavarenih spojeva i predstavljeno je određivanje tvrdoće HV10 u pojedinim oblastima zavarenih spojeva, istovremeno za sučeono zavarene spojeve i za epruvete kod simulacije toplotnog ciklusa.

Ključne reči: zavarivanje, ispitivanja makro- i mikrostrukture, tvrdoća HV10, simulator toplotnih ciklusa

rad u celosti (880 kB)